Statut Stowarzyszenia Polskich Weteranów Szermierki

Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Polskich Weteranów Szermierki z dnia 03.12.2011

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „STOWARZYSZENIE POLSKICH WETERANÓW SZERMIERKI” i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, niezależnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, przestrzegającym w swojej działalności przepisów prawa i zasad poszanowania interesów Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. nr 127 poz. 857 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

§ 3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych odpowiadających jego statutowym celom.

§ 4

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 5

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 1. Reprezentowanie społeczności szermierczej weteranów;
 2. Wspieranie działalności społeczności szermierczej weteranów;
 3. Rozwój i popularyzacja szermierki w społeczeństwie;
 4. Organizowanie współzawodnictwa sportowego;
 5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. Prezentowanie opinii oraz stanowiska społeczności szermierczej wobec sądów, organów władzy, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego, instytucji, organizacji oraz osób trzecich we wszelkich sprawach dotyczących szermierki, kultury fizycznej i sportu;
 2. Prowadzenie działalności integrującej społeczność szermierczą;
 3. Prowadzenie różnorodnych form pomocy dla członków Stowarzyszenia i dla pozostałych weteranów szermierki, obejmujących w szczególności pomoc finansową, materialną i organizacyjną, w tym również udzielanie pomocy przy organizacji wyjazdów na turnieje zagraniczne weteranów szermierki, Mistrzostwa Europy Weteranów oraz Mistrzostwa Świata Weteranów;
 4. Sprawowanie kontroli etycznej nad członkami stowarzyszenia oraz reprezentantami weteranów szermierki na turniejach w kraju i za granicą;
 5. Upowszechnianie w społeczeństwie zamiłowania do uprawiania szermierki i wszelkiej innej aktywności fizycznej;
 6. Organizowanie szermierczych turniejów weteranów na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
 7. Organizowanie i prowadzenie obozów sportowych;
 8. Współpracę ze związkami, stowarzyszeniami, klubami sportowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie sportu i kultury fizycznej.

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia – prawa i obowiązki

§ 7

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
 2. Osoba fizyczna może być członkiem zwyczajnym, członkiem wspierającym lub członkiem honorowym.
 3. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym.

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba, która ukończyła 30 rok życia. Powyższy warunek uważa się za spełniony, gdy osoba ukończyła 30 rok życia najpóźniej w dniu podjęcia przez Zarząd uchwały w przedmiocie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.
 2. Status zwyczajnego członka Stowarzyszenia uzyskuje osoba, o której mowa w ust. 1, która złożyła Zarządowi stosowną deklarację członkowską oraz została przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu.
 3. Zarząd nie ma prawa odmówić przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia osobie, która spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 i ust. 2.
 4. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

4.1. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
4.2. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia,
4.3. wypowiadania się i wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia i jego działalności,
4.4. zgłaszania umotywowanych wniosków dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
4.5. uczestniczenia we wszystkich formach działalności służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
4.6. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

§ 9

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba, o której mowa w § 8 ust. 1 oraz osoba prawna, której siedziba znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej lub jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej.
 2. Status wspierającego członka Stowarzyszenia uzyskuje osoba, o której mowa w ust. 1, która złożyła Zarządowi stosowne oświadczenie o zasadach i formach wspierania statutowej działalności Stowarzyszenia oraz została przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu. W przypadku osób prawnych oświadczenie, o którym mowa powyżej, podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji według przepisów regulujących działalność tej osoby prawnej.
 3. Zarząd nie ma prawa odmówić przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia osobie, która spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 i ust. 2.
 4. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo do:
  a. uczestniczenia, wyłącznie z głosem doradczym, w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
  b. wypowiadania się i wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia i jego działalności,
  c. uczestniczenia we wszystkich formach działalności służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  d. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
  e. uaktualniania oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, w zakresie zasad i form wspierania statutowej działalności Stowarzyszenia, za uprzednią zgodą Zarządu wyrażoną w formie uchwały,
  f. materialnego partycypowania w kosztach statutowej działalności Stowarzyszenia.
 5. Członek wspierający Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, o których mowa w § 11 ust.3.

 

§ 10

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju kultury fizycznej i sportu, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin szermierczych, lub osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla działalności Stowarzyszenia. Wymóg wieku, o którym mowa w § 8 ust. 1 nie obowiązuje.
 2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub na zgodny wniosek co najmniej połowy zwykłych członków Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy Stowarzyszenia ma prawa określone w § 9 ust. 4 pkt. 4.1. – 4.4, a ponadto może brać udział, wyłącznie z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Członek honorowy Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, o których mowa w § 11 ust.3.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:

 1. Przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu, Regulaminów oraz uchwał organów Stowarzyszenia;
 2. Aktywnego wspierania inicjatyw Stowarzyszenia oraz czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 3. Terminowego opłacania składek członkowskich i pozostałych zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5 i § 10 ust. 4;
 4. Dbałości o dobre imię Stowarzyszenia;
 5. Dbałości o mienie Stowarzyszenia, mienie pozostające we władaniu Stowarzyszenia oraz o mienie powierzone Członkowi przez Stowarzyszenie.

§ 12

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

 1. Od uchwały Zarządu o ustaniu członkostwa lub o odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia przysługuje zainteresowanemu prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu.

   

  1.1. likwidacji Stowarzyszenia,
  1.2. śmierci osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,
  1.3. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej w formie pisemnej Zarządowi Stowarzyszenia,
  1.4. wykluczenia uchwałą Zarządu podjętą w związku z:
  1.4.1. działalnością na szkodę Stowarzyszenia,
  1.4.2. prowadzeniem działalności sprzecznej ze Statutem oraz uchwałami organów Stowarzyszenia,
  1.4.3. uporczywą i nieusprawiedliwioną absencją w pracach Stowarzyszenia,
  1.4.4. zaleganiem z opłatą składki członkowskiej przez przynajmniej 3 okresy,
  1.4.5. nieetyczną postawą lub zachowaniem nie licującym z godnością szermierza weterana.

   

 2. Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjęta w wyniku odwołania od uchwały Zarządu Stowarzyszenia jest ostateczna.
 3. Uchwały organów Stowarzyszenia podlegają nadzorowi w trybie określonym w art. 25 i nast. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U z 2001 r., Nr 79, poz. 855).

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia.

§ 13

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 14

 1. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 2. Członkostwo w organach, o których mowa w ust. 1, ustaje wskutek:

  2.1. śmierci,
  2.2. całkowitej lub częściowej utraty zdolności do czynności prawnych,
  2.3. utraty członkowstwa w Stowarzyszeniu,
  2.4. dobrowolnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka organu Stowarzyszenia złożonej w formie pisemnej Zarządowi Stowarzyszenia,
  2.5. odwołania członka organu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 3. Wybory do organów Stowarzyszenia oraz odwołanie członków Zarządu lub członków Komisji Rewizyjnej przeprowadzane są w głosowaniu jawnym, chyba że ktokolwiek z uprawnionych do głosu zażąda głosowania tajnego i wymagają zwykłej większości głosów obecnych członków Stowarzyszenia.
 4. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji danego organu, pozostałym członkom tego organu przysługuje prawo kooptacji nowych osób, z tym że liczba osób dokooptowanych w czasie trwania jednej kadencji nie może przekraczać 2 osób w Zarządzie, a 1 osoby w Komisji Rewizyjnej. Osoba dokooptowana pełni swą funkcję do końca kadencji pozostałych członków danego organu Stowarzyszenia pochodzących z wyboru.
 5. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji danego organu, wskutek którego liczba członków pochodzących z wyboru wyniesie mniej niż 3 osoby w Zarządzie, a 2 osoby w Komisji Rewizyjnej, Zarząd lub w razie jego braku Komisja Rewizyjna, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie celem przeprowadzenia wyborów. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanek, o których mowa w zdaniu pierwszym.

§ 14a

Uchwały organów Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, chyba, że ktokolwiek z uprawnionych do głosu zażąda głosowania tajnego. Rozdział V Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
 2. Między Walnymi Zebraniami Członków najwyższym organem jest Zarząd Stowarzyszenia.

§ 16

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd raz w roku, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
 3. Z zastrzeżeniem § 14 ust. 5 oraz § 21 ust. 1 pkt 1.5, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
 4. O terminie, miejscu i projekcie porządku obrad Zarząd , a w sytuacji wskazanej w § 14 ust. 5 również Komisja Rewizyjna, zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 5. Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący, wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów członków obecnych i uprawnionych do głosowania. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków nie może być członkiem Zarządu, ani członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 6. Każdy członek uprawniony do głosowania, biorący osobiście udział w Walnym Zebraniu Członków, ma jeden głos. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 7. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium;
 3. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków i wyborów, zatwierdzanie porządku obrad;
 4. Uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia;
 5. Wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
 6. Ustalanie wysokości składek członkowskich i ich zmian;
 7. Nadawanie tytułu członka honorowego;
 8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia;
 9. Rozpatrywanie skarg i wniosków członków Stowarzyszenia;
 10. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji, rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

Rozdział VI

Zarząd Stowarzyszenia.

§ 18

 1. Zarząd składa się z 5 osób, wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia, które to osoby wybierają ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Prezes Zarządu wybierany jest spośród członków Zarządu przez Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu przeprowadzonym w dniu wyborów.
 3. Pracami Zarządu kieruje prezes, a podczas jego choroby lub innej przyczyny uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków zastępuje go wiceprezes.
 4. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, do występowania w jego imieniu oraz składania oświadczeń woli uprawniony jest Zarząd Stowarzyszenia.
 5. Z zastrzeżeniem § 24 ust. 3, do występowania w imieniu Zarządu upoważnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo Wiceprezes jednoosobowo dwóch Członków Zarządu łącznie.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. Mogą w nich uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez Zarząd. Posiedzenia zarządu mogą odbywać się drogą elektroniczną, telefoniczną, bądź inną, nie wymagającą fizycznej obecności członków Zarządu w jednym miejscu. 7. Uchwały i dokumenty podpisują prezes lub wiceprezes lub dwóch członków Zarządu.
 7. Szczegółowy zakres działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd.

§ 19

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi;
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i występowanie w jego imieniu;
 3. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 4. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków w trybie i wypadkach przewidzianych w Statucie;
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków Stowarzyszenia;
 6. Prowadzenie rejestru członków;
 7. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych;
 8. Sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia;
 9. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, ustalanie ich wynagrodzeń;
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań;
 11. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających;
 12. Opracowanie regulaminów związanych z działalnością Stowarzyszenia z wyłączeniem regulaminu, o którym mowa w § 21 ust. 2;
 13. Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§ 20

 1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru wewnętrznego nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 4. Z zastrzeżeniem § 12 ust. 1, członkowstwo w Komisji Rewizyjnej ustaje również z chwilą spełnienia się przesłanek , o których mowa w ust. 3. Ustanie członkowstwa z powodów, o których mowa w zdaniu poprzednim, stwierdza się w uchwale Zarządu. § 12 ust. 2 – 4 stosuje się odpowiednio.

§ 21

 1. Do Komisji Rewizyjnej należy:

1.1. przeprowadzanie planowych, co najmniej raz do roku i doraźnych kontroli statutowej działalności Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności ze Statutem oraz z uchwałami Walnego Zebrania Członków;
1.2. sprawdzanie rocznych sprawozdań finansowych;
1.3. opracowanie sprawozdań z wyników badania gospodarki i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków wraz z wnioskami o absolutorium dla Zarządu;
1.4. występowanie do Zarządu z wnioskami o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w szczególności w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków;
1.5. zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w przypadku nie wykonania przez Zarząd wniosku Komisji Rewizyjnej w tym zakresie oraz w przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 5. 2. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalany przez Komisję Rewizyjną.

Rozdział VIII

Majątek Stowarzyszenia.

§ 22

Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności ze składek członkowskich, z zapisów, darowizn oraz dotacji.

§ 23

Środki finansowe, o których mowa w § 22, są gromadzone na rachunku bankowym, którego dysponentem jest Zarząd Stowarzyszenia.

§ 24

 1. Zarząd gospodaruje finansami i majątkiem Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi Stowarzyszenie przepisami i uchwałami Walnego Zebrania Członków.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. Dla ważności oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest zgodne oświadczenie 2 członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

Rozdział IX

Zmiany Statutu. Rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 25

 1. Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów i odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba że ktokolwiek z uprawnionych do głosu zażąda głosowania tajnego.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia według zasad określonych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia nie wymienionych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 26

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. nr 127 poz. 857 z późn. zm.).

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem